End of thesis and now Master of Science in Information ArchitectureFærdig med speciale og nu Cand. IT i Informationsarkitektur

I have now finished my master thesis and got a 10/B, which was quite satisfactory as I wrote it while I gave birth to a boy and held my maternity leave together with being a mom for my 3 year old son. So for me it was quiet rough, but definitely worth it as I finally became Master of Science in Information Architecture.

And even better, the result from my master thesis is something that is useful for other companies. So hopefully I can use the knowledge in future work contexts.

My future plans is to get a job, but as not everything in life can be planned I have got unplanned pregnant again, so the realistic plan is to get a temporary job now or a start when my next maternity leave end (November 1, 2016).
So if you have any interesting tips for me while I am job seeking let me know :).

Jeg har nu afsluttet mit speciale med karakteren 10/B, hvilket for mig var yderst tilfredsstillende, da jeg skrev specialet samtidig med jeg fødte min yngste og holdt barslen og skulle forsøge at være tilstedeværen mor for min 3 årige søn. Så for mig føltes speciale tiden lidt hård, men absolut det være når nu jeg kan kalde mig Cand. IT i Informationsarkitektur.

Og endnu bedre, resultatet fra mit speciale er brugbare til andre virksomheder. Så forhåbentligt kan jeg bruge den viden i fremtidig jobsituationer.

Mine fremtidige planer er at få et job, men alt her i livet kan ikke planlægges, og jeg er blevet ikke-planlagt gravid igen, så en realistisk plan er at få et midlertidige job nu, eller job når vi næste barsel ender (1. november 2016).
Så hvis du har nogen interessante tips til mig mens jeg er jobsøgende så lad mig endelig høre fra dig :).

Being a Microsoft Student PartnerDet at være Microsoft Student Partner

As written before I am a part of Microsoft’s ”Microsoft Student Partner”, which is a program that help to improves a handful of student  skills within technology. In October we had our annual meeting a Microsoft Head Quarter in Denmark. This year we heard among other thing about the job opportunities’ in Denmark, brainstormed about different ideas in the different regions, heard about the different technologies in Microsoft and just experienced the atmosphere of being a part of a big global company as Microsoft. It was and is amazing to be a part of 🙂

Som skrevet før, er jeg en del af ”Microsoft Student Partner”, hvilket er et program der hjælper til at forbedre en håndfulds studerende evner inden for teknologi. I Oktober havde vi et årligt møde på Microsofts hovedkontor i Danmark. Dette år hørte vi  blandt andet om jobmuligheder i Microsoft, brainstormede om forskellige ideer i de forskellige regioner i Danmark, hørte om forskellige Microsoft teknologier og blot oplevede atmosfæren omkring det at være en del af en kæmpe IT virksomhed som Microsoft – det var og er en stor oplevelse at være en del af 🙂

End of mentor program, but start of a thesis cooperationEnden mentor forløb, men starten på speciale samarbejde

End of my mentor program, but start but the start of a thesis cooperation

My participation in AAU Alumnis mentorprogram (read more here) is now ended, and it has with no doubt been the most educational experience to get knowledge about my professional field. I have learned my own skills, what I would learn in the future and most important it is not possible to know everything before you start a new job and often you just have to do it, and learn during it.

With the end of my mentor program is also the start of a thesis cooperation. I have through my mentor started cooperation with the owner of an e-commerce website where I am going to research on their new single page checkout. It is going to be amazing J

Min deltagelse i AAU Alumnis mentorgram (læs mere her) er slut nu, og det har uden tvivl været det mest lærerige oplevelse til kendskabet af mit professionelle arbejde. Jeg har lært om mine egen faglige evner, hvad jeg gerne vil lære mere om i fremtiden og mest vigtigt så har jeg lært at det er umuligt at vide alting før du starter et nyt job, ofte må man blot springe ud i det.

Med enden på mit mentor forløb blev også starten på mit speciale samarbejde. Jeg har gennem min mentor startet samarbejde med ejerne af en e-handels hjemmeside, hvor jeg skal undersøge deres nye single page checkud. Det bliver fantatisk J

Ending mentoringAfslutning af mentor forløb

 Ending mentoring

As described before, I have the past year had a mentor from the IT company Tiger Media (Read more here). I was fortunate that one of the owners of Tiger Media would spend a year to show me what IT is outside of the university framework. I have this fall completed the process and in that connection also to evaluate what process has given me as a person, both professionally and personally.

The conclusion is that: it’s the best I have ever done! Both because I have learned so very much from my mentor (Frederik Banke), because this process has opened new doors (I got a chance at Microsoft read here) I have tried my professionalism at Tigermedia (read here) and I have learned about my own skills and focused my skills to fit the business.

Therefore, if I am asked what my expertise is I will be able to say:

“I can optimize your IT systems so your users can utilize it as much as possible!”

I have learned it is about economics and time in business, so it is not enough to tell what I can. What company earnings / savings are by having me is a really important fact also.

And most importantly of all I have learned what I can, what I would like to learn and what I cannot.

Ending mentoring

Som beskrevet før har jeg det seneste år haft en mentor fra IT virksomheden Tigermedia (Læs mere her). Jeg var så heldig at en af ejerne af Tigermedia ville bruge et år på at vise mig hvad IT er uden for universitets rammer. Jeg har i dette efterår afsluttet forløbet og har i denne forbindelse også skulle evaluere på hvad forløbet har givet mig som person, både fagligt og personligt.

Konklusionen er at: det er det bedste jeg nogensinde har gjort! både fordi jeg har lært så utrolig meget af min mentor (Fredrik Banke), fordi dette forløb har åbnet døre (jeg er kommet indenfor hos Microsoft læs mere her) jeg har prøvet min faglighed af hos Tigermedia og jeg har lært om mine egne kvalifikation samt målrettet mine kompetencer så de passer til erhvervs livet.

Derfor hvis jeg bliver spurgt om hvad jeg kan vil jeg kunne sige:

“Jeg kan optimere jeres it-systemer, så jeres brugere kan udnytte det mest muligt!”

Jeg har lært det handler om økonomi og tid i erhvervslivet, så det er ikke nok at kunne fortælle hvad jeg kan. Hvad virksomhedens indtjening/besparelse er ved at have mig er også et vigtigt faktum.

Og allervigtigst af alt jeg har lært hvad jeg kan, hvad jeg gerne vil lære og hvad jeg ikke kan.

My first appMin første app

As a member of Microsoft Student Partner my first job was to make an app for Microsoft App Store. My app have now been released in the store, and if I should say it myself “I am pretty damn proud of me!”. Not because it is exceptional, innovative or is good craftsmanship – more the opposite. But because programming is not my field. I need to understand it, but I am not programmer. I am information architect with a penchant for user experience. So I am god damn proud :).

app2

You can find my app following this link: adventskalender

Som medlem af Microsoft Student Partner min første opgave var at bygge en app til Microsoft app store. Min app er nu blevet udgivet i app storen, og hvis jeg skal sige det selv “jeg er sindsygt stolt af mig selv!”. Ikke fordi appen er særlig fantastisk, innovativ eller godt håndværk – den er nærmere alt modsatte det. Men fordi programmering ikke er mit fagområde. Jovist jeg skal have en forståelse for koderne, men jeg er ikke programmør og bliver det heller aldrig. Jeg er informations arkitekt med en forkærlighed for brugerinvolvering. Så ja, jeg er pokkers stolt af mig selv :).

app2

 

Du kan finde min app ved at følge dette link: adventskalender

Midway through the Alumni mentoringMidtvejs i Alumni’s mentorordning

As written earlier am I a member of Alumni’s mentoring arrangement. Last week was there a workshop focusing on evaluation. Together with my mentor from the company Tigermedia we discussed how the last half years had been – two things became clear to me. The first was how much we had achieved. Second was how little I had informed my mentor of what we had achieved.

With help and inspiration by my mentor, I have been a volunteer at an IT conference, been accepted as a Microsoft Student Partner, used a case from his company in connection with my university,’ sold ‘ an optimization suggestion to one of Tiger Media ‘s customers, found a partner for my thesis, considered to be independent and figured out what I want to do with my education. All this is happen in just a half year – did I tell my mentor is a effective man. But he did not know about all this we had accomplished, because I never said it loud when something was finished, so he thought we only made half-baked results.

This workshop was an eye opener for how important it is that I say loud to the world what I have achieved. What if I was in a business and did not say what I had achieved – it would indeed be shooting myself in the foot. That is why I, along with my mentor has agreed on a common goal – job searching, and in my mind to remember to say out loud when we have reached that goal.
Som skrevet tidligere har jeg fået en plads i Alumni’s mentor ordning. I sidste uge var der workshop hvor evaluering var i fokus. Jeg, sammen med min mentor fra virksomheden Tigermedia, diskuterede hvordan det forgående halve år havde været – to ting blev jeg klar over. Det første var, hvor meget jeg sammen med min mentor har opnået. Det andet, hvor lidt jeg har informeret min mentor om, hvad vi har opnået.

Med inspiration og hjælp fra min mentor har jeg været frivillig på en IT-konference, blevet optaget som Microsoft Student Partner, inddraget hans virksomhed i en universitets case, ’solgt’ et optimeringforslag en af Tigermedia’s kunder, fundet en samarbejdspartner til mit speciale, overvejet at blive selvstændig og fundet ud af hvad jeg vil bruge min uddannelse til. Dette er sket på kun et ½ år – fik jeg sagt min mentor er en effektiv mand. Men alt dette vi har opnået var han ikke klar over, fordi jeg aldrig har sagt højt når jeg syntes tingene var afsluttet, derfor kunne han gå rundt og tro vi kun fik lavede halv færdige resultater.

Denne workshop var en øjn åbner for hvor vigtigt det er, at jeg siger højt til omverden hvad der er blevet opnået. Tænk hvis jeg sad i en virksomhed og glemte at sige hvad jeg havde opnået – det ville jo være at skyde mig selv i foden. Derfor er jeg sammen med min mentor blevet enig om et fælles mål – jobsøgning, og i mit stille sind er jeg blevet enig om at sige højt, når vi har nået dette mål.

Alumni mentor-workshop & case collaborationAlumni mentor-workshop & case samarbejde

Alumni mentor program

I am a part of Almuni mentoring s program (http://www.alumni.aau.dk/english/mentoring/) where I have affiliated with Fredrik Banke from Tiger Media as my mentor since November last year .

I have recently through this program be to a workshop with other mentors and mentees. It is always interesting to create networks across the mentors and mentees and see which working methods they use.

One of the things that has come out of this collaborate is a casework from Aalborg University which is now connected to Tiger Media. I have had the opportunity to replace a mandatory case from my study to a case from Tiger Media. This means that my “new” case is to optimize the user experience on the frontend on one of Tiger media’s clients webisite. I really look forward to link my theoretical knowledge to a case where we can ultimately carry out a split test and see via Google analytics, if any of my optimization has any effect.

Are you interested in learning more about the process, please feel free to contact me for more info.Alumni mentor program

Jeg er en del af Almuni mentorordning(http://www.alumni.aau.dk/mentorprogram/), hvor jeg har haft tilknyttet Fredrik Banke, fra Tigermedia, som min mentor siden november sidste år.

Gennem dette program har jeg fornyeligt være til en workshop med andre mentorer og mentees, der er med i forløbet. Det er altid interessant at skabe netværk på tværs af mentorer og mentees, og se hvilken arbejdsmetoder de gør brug af.

En af de ting der er kommet ud af dette samarbejd er et case arbejde fra Aalborg Universitet der nu er forbundet med Tigermedia. En case fra mit studie, har jeg fået omrokeret således at den obligatoriske case er byttet ud med en case fra Tigermedia. Det betyder at jeg nu skal optimere en af deres kunders webside ift. brugeroplevelsen på frontend. Jeg glæder mig enormt meget til at knytte min teoretiske viden sammen med en case, hvor vi i sidste ende kan fortage en split test og derved se, via Google analytics, om de forebringer jeg skaber har en effekt.

Er du er interesseret i at høre mere om forløbet, er du velkommen til at kontakte mig for mere info.

Now as Microsoft Student PartnerNu som Microsoft Student Partner

I got a great opportunity as I have been asked to be a ‘Microsoft Student Partner’. After I was a volunteer at the conference ” WCDC ” (see her) I was asked if I had any interest in being a MSPs ( Microsoft Student Partner ) – I was told about it befor, so I was very happy to be asked and I said of course yes :).

To name a few of the possibilities it offers to be MSPs :
• Special invitations to selected events and local events.
• Mentoring and networking opportunities .
• Training , both locally and through the official MSP tool .
• Free access to professional development and design software, and certifications.
• Accounts on Windows Phone and Azure ( cloud ) .
• International recognition of Microsoft.

To show Microsoft that I understand the technology I have to develop my own app for Microsoft’s app store, which I intend to create within the next six months .

I look forward to a very exciting collaboration with Microsoft, I see it as to be able to use Microsoft as a major professional playground. I will of course come up with updates about the experiences and challenges this brings.Jeg har fået en fantastisk mulighed, da jeg er blevet optaget som ’Microsoft Student Partner’. Efter jeg var frivillig på konferencen ”WCDC ”(se her) blev jeg spurgt om jeg havde en interesse i at være MSP’er (Microsoft Student Partner) – Jeg havde tidligere hørt om det, så jeg blev utrolig glad over at blive spurgt, og sagde derfor selvfølgelig også ja 🙂

For at nævne nogle af de muligheder det giver at være MSP’er:
• Særlige invitationer til udvalgte events og lokale arrangementer.
• Mentor-og netværksmuligheder.
• Træning, både lokalt og igennem det officielle MSP tool.
• Gratis adgang til professionel udviklings- og designsoftware, samt certificeringer.
• Konti på Windows, Phone og Azure (skyen).
• International anerkendelse i Microsoft.

For at vise Microsoft at man har forståelse for teknologi er et af kravene, at man skal udvikle sin egen app, der skal ligge på Microsofts app store, hvilket jeg regner med at få skabt indenfor det næste halve år.

Jeg glæder mig til et utrolig spændende samarbejde med Microsoft, jeg ser det lidt som at få lov at bruge Microsoft som en kæmpe faglig legeplads. Jeg vil selvfølgelig komme med opdateringer omkring hvilke oplevelser og udfordringer, dette bringer med sig.

WCDC ConferenceWCDC Konference

Logo
Logo

I have in this week been a crew on the system development conference “Warm Crocodile Developer Conference” (http://thewcdc.net/). The conference was aimed for systems development with focus on programming. For me as a frontend developer I found it very exciting to learn more about the backend and the new trends that are – I believe that it is important to have knowledge of the technologies, if a frontend design should be successful.

Speaker, scott hanselman - Blogger and works in Open Source on ASP.NET and Azure Cloud for Microsoft.
Speaker, scott hanselman – Blogger and works in Open Source on ASP.NET and Azure Cloud for Microsoft.
Deltagerne til taler scott hanselman.
participants for speaker scott hanselman.

Overall, it was just incredibly instructive and interesting to experience an IT conference for the first time. I got the experience that Information Architecture, User Experience, usabilitytesting etc. are not areas that did not have the right focus within system developing. Thus, I see a need for in the future to create a consulting business. Here, companies could have initially guidance and by this wayget a better focus on the savings and optimization possibilities, there are when focusing on things as UX and IA.

Logo
Logo

Jeg har i denne uge været crew på systemudviklings konferencen ”Warm Crocodile Developer Conference” (http://thewcdc.net/). Konferencen var rettet mod systemudvikling med fokus på programmerings delen, for mig som frontend udvikler var det utrolig spændende at få bedre kendskab til backend og de nye tendenser der er – jeg tror på, at det er vigtig at have kendskab til teknologierne, hvis et frontend design skal blive succesfuldt.

Taler, scott hanselman - Blogger og arbejder i Open Source på ASP.NET og Azure Cloud til Microsoft.
Taler, scott hanselman – Blogger og arbejder i Microsoft.
Deltagerne til taler scott hanselman.
Deltagerne til taler scott hanselman.

Generelt var det blot utroligt lærerigt og spændende at opleve en IT konference for første gang. Jeg fik oplevelsen af at Information Arkitektur, brugeroplevelse, usabilitytesting osv. ikke er områder der helt har fået det rette fokus når der systemudvikles. Dermed kan jeg også se det behov, der kunne være ved at skabe en konsulent virksomhed. Her kunne virksomheder i første omgang få vejledning og den vej få bedre fokus på, hvilken besparelser og optimeringsmuligheder der er ved at rette fokus på også dét område.